Menu

Ważna informacja dla beneficjentów Programu "Maluch plus-2020"


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ)

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

2. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o którym mowa w ust. 1, polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

§ 2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o którym mowa w § 1, oraz związane z tym nieuczęszczanie dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub niesprawowanie opieki przez dziennego opiekuna, jest równoznaczne z zamknięciem żłobka lub klubu dziecięcego lub niemożnością sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w rozumieniu art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 374 i 568).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i POlityki SPołeczneJ

 

UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) dodanego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Zgodnie z przepisami upoważniającymi minister właściwy do spraw rodziny może, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, w drodze rozporządzenia, czasowo zawiesić funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

Wydanie rozporządzenia jest uzasadnione wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu dzieci. Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowane przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce, konieczne jest podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemiczne. 

Obecnie (do dnia 10 kwietnia 2020 r.), w związku z pandemią, działalność żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów jest czasowo zawieszona na mocy stosownych działań podjętych przez wojewodów. Projektowane rozporządzenie przewiduje dalsze zawieszenie działalności tych instytucji (od dnia 11 kwietnia 2020 r.), pozostawiając możliwość świadczenia usług przez nianię.

Zaproponowane rozwiązania ograniczają funkcjonowanie działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w ten sposób, że zawieszone ma być sprawowanie opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Jednocześnie projekt zakłada, że ograniczenie to jest równoznaczne z zamknięciem żłobka lub klubu dziecięcego lub niemożnością sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w rozumieniu art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 374 i 568). Tym samym rodzice będą mogli otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w tym przepisie. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Ze względu na nadzwyczajne okoliczności zagrażające życiu lub zdrowiu, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) mając na uwadze ważny interes państwa oraz fakt, że zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy nie stwarzają zagrożeń korupcyjnych.